Метадычная работа © Санаторны яслі-сад №174 г.Мінска

 

XX

Змена памеру шрыфта

Усе сучасныя браўзэры дазваляюць змяняць памер шрыфта на старонцы сайта шляхам изменeния маштабу

У большасці выпадкаў для змены маштабу скарыстайцеся камбінацыяй клавіш "Ctrl і +" ці "Ctrl і -"

Так жа можаце выкарыстоўваць камбінацыю "Ctrl і скролл"

Дадатковая інфармацыя даступная па спасылцы https://support.google.com/chrome/answer/96810?hl=ru

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі
Санаторны яслі-сад №174 г.Мінска

КІРАВАННЯ ПА АДУКАЦЫІ АДМІНІСТРАЦЫІ ПЕРШАМАЙСКАГА РАЁНА Г.МІНСКА

 

 

Меню раздзелу

 • Галоўная
 • Адно акно
 • Аб установе
 • Бацькам
 • Метадычная работа
 • Сэрвісы
 • ПРОФСОЮЗ
 •  

  статыстыка наведванняў

  Яндекс.Метрика

  індэкс цытавання

  індэкс цытавання

   

  наш банэр

   

  адмін сайта

   

  © copyright

   

  Метадычная работа


  ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  на 2018/2019 учебный год

   

  • Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников посредством оптимизации физкультурно-оздоровительных мероприятий.

   

  • Формирование социального опыта детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным краем, как одной из форм патриотического воспитания.

   

   

   

   

  Методическая работы в дошкольном учреждении направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и коллектива в целом. Управлять методической работой в современных условиях - значит дать возможность для саморазвития и самореализации каждого педагога.

  Методическая работа с кадрами:
  Заведующий дошкольным учреждением и заместитель заведующего по основной деятельности организуют методическое руководство деятельностью педагогов:
  опираясь на модель личностно-ориентированного образования;
  на вариативность содержания форм и методов работы; 
  создаёт обстановку творчества у педагогов.

  Образовательный процесс:
  Организуется на основе учебной программы дошкольного образования, используя разработки и рекомендации белорусских авторов. Основной акцент в педагогической работе сделан на:
  Удовлетворение потребности детей во внимании и ласке, заботе о детях;
  Создание безопасных условий, благоприятного климата, положительных эмоций для каждого воспитанника;
  Формирование знаний, умений и навыков по ЗОЖ;
  Развитие коммуникативных способностей воспитанников.

  Физкультурно-оздоровительная работа:
  Включает в себя: закаливающие процедуры, оптимальный двигательный режим, индивидуализацию режимных процессов. Базируется на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребёнка, учёте и использовании особенностей его организма.

  Психологическая поддержка:
  Работа педагога-психолога направлена на укрепление психофизического здоровья детей и психопрофилактики нарушений, возникающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания детей. Цель индивидуальной и групповой работы с детьми – сохранение естественных механизмов развития ребёнка, предотвращая всякое возможное их искажение и торможение; умение преодолевать стрессовые и критические ситуации; умение расслабляться и восстанавливаться.

  Прыярытэтныя напрамкі дзейнасці ў 2014/2015 навучальным годзе
  • Фарміраванне культурна гігіенічных навыкаў выхаванцаў, выкарыстоўваючы эфектыўныя формы і метады працы, як неабходная ўмова ўдасканалення якасці арганізацыі харчавання.

  • Фарміраванне ў дзяцей дашкольнага ўзросту навыкаў бяспечных паводзін у працэсе канструктыўнага партнерства сям'я-дзіця-педагог.

  Метадычная работа з кадрамі:
  Загадчык дашкольнай установай і намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці арганізуюць метадычнае кіраўніцтва дзейнасцю педагогаў:
  абапіраючыся на мадэль асобасна-арыентаванага адукацыі;
  на варыятыўнасць зместу форм і метадаў работы;
  стварае абстаноўку творчасці ў педагогаў.
  Адукацыйны працэс:
  Арганізуецца на аснове вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі, выкарыстоўваючы распрацоўкі і рэкамендацыі беларускіх аўтараў. Асноўны акцэнт у педагагічнай рабоце зроблены на:
  Задавальненне патрэбнасці дзяцей ва увазе і ласцы, клопаце аб дзецях;
  Стварэнне бяспечных умоў, спрыяльнага клімату, станоўчых эмоцый для кожнага выхаванца;
  Фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў па здаровым ладзе жыцця;
  Развіцце камунікатыўных здольнасцяў выхаванцаў.
  Фізкультурна-аздараўленчая работа:
  Ўключае ў сябе: закаливающие працэдуры, аптымальны рухальны рэжым, индивидуализацию рэжымных працэсаў. Грунтуецца на шматфактарнага аналізе знешніх уздзеянняў, маніторынгу стану здароўя кожнага дзіцяці, уліку і выкарыстанні асаблівасцяў яго арганізма.
  Псіхалагічная падтрымка:
  Праца педагога-псіхолага накіравана на ўмацаванне псіхафізічнага здароўя дзяцей і психопрофилактики парушэнняў, якія ўзнікаюць ва ўстановах з кругласутачным рэжымам знаходжання дзяцей. Мэта індывідуальнай і групавой працы з дзецьмі - захаванне натуральных механізмаў развіцця дзіцяці, прадухіляючы усялякае магчымае іх скажэнне і тармажэнне; уменне пераадольваць стрэсавыя і крытычныя сітуацыі; уменне расслабляцца і аднаўляцца.
  Лячэбна-прафілактычная праца:
  У дашкольнай установе працуе фізіятэрапеўтычны кабінет, інгалятары "Фея", лямпа "Биотрон", кабінет масажу. Дзеці атрымліваюць спецлечение і агульнаўмацавальнае лячэнне.

  заместитель заведующего по основной деятельности Окоркова С.Г.

  Материал из опыта работы по приобщению дошкольников к белорусской национальной культуре (журнал «Пралеска» №2, 2011).

  воспитатель Леонова М.С.

  Сценарий праздника «Гуканне вясны» (журнал «Пралеска» №3, 2012).

  руководитель физвоспитания Захарова Г.И.

  Сценарий физкультурно-спортивного праздника для детей старшей группы (журнал «Минская школа сегодня» №7, 2012).

  85% педагогов дошкольного учреждения являются сертифицированными пользователями информационных технологий в образовании.

   


                                 

   

  тэлефон: 280 26 44, электронная пошта: ddu174@minsk.edu.by, рэгістрацыйнае пасведчанне: № 190849600

   

  Мы вучымся ўсё жыццё, не лічачы дзясятка гадоў, праведзеных у школе. (Габрыэль Лауб)